شنبه ٤ خرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١٥٩٥
 

تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف مکمل

کد اطلاعیه: ٧٢٧٧
تاریخ انتشار: ٠٨ دی ١٣٩٧ ساعت ١٠:٤

 

 

آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي دانشگاه شهركرد

 

 

 دانشگاه شهركرد در نظر دارد فعاليت خدماتي ذيل را ازطريق برگزاري مناقصه‌ي عمومي، طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد:

ـ موضوع مناقصه: « تهیه، طبخ و توزیع غذا جهت ارائه به دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه شهرکرد به تعداد 65000 پرس در دو وعده نهار و شام واقع در محل اداره تغذیه دانشگاه شهرکرد محل سلف مکمل».

ـ محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات هزینه ای دانشگاه .

ـ زمان و مدت قرارداد: ازتاريخ شروع موضوع قرارداد به مدت هفت ماه

ـ مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه : مبلغ 500،000،000 (پانصد میلیون) ريال، بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي و يا چک تضمين شده‌ي بانكي در وجه دانشگاه شهركرد.

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود .

بدین وسیله اعلام می نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اسناد مناقصه از تاریخ1/ 10/ 97 ساعت 9 صبح روز شنبه الی ساعت 18 عصر روز چهارشنبه  مورخ 5/ 10/ 97   بر روی سامانه تدارکات دولت ( ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  قابل دریافت خواهد بود.

ـ آخرین مهلت قبول پیشنهادها: ساعت 16 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 17/ 10/ 97

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها : روز سه شنبه تاریخ 18/ 10/ 97  ساعت10صبح ، در محل دفتر معاونت اداري ومالي و مدیریت منابع دانشگاه .

تصريح اين نكته لازم است كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي كند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كند.

 

 

  • لازم به توضیح است مناقصه گران علاوه بر بارگذاری تصویرضمانت نامه شرکت در مناقصه و پاکت ب در سامانه تدارکات الکترونیکی لازم است اصل ضمانت نامه مذکور( پاکت الف) و پاکت (ب)  را داخل پاکت دربسته و لاک و مهر شده با به همراه داشتن مهر شرکت( برای اشخاص حقوقی) و نامه نمایندگی حداکثر تا ساعت4 بعد از ظهر مورخ 17/ 10/ 97 به دانشگاه شهرکرد به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان مديريت-حوزه معاونت اداري و مالي ومديريت منابع - اداره امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحویل دادن آن رسید دریافت نمایند.
  • -هزينه چاپ و انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

مديريت امور اداري دانشگاه شهرکرد

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است