پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٤٣٤١
 

فروش خودرو سواری مدل 1383

کد اطلاعیه: ٧٢٨٤
تاریخ انتشار: ٠٤ اسفند ١٣٩٧ ساعت ١٥:٠

 

 

 

 

                        آگهي فراخوان مزايده عمومي دانشگاه شهركرد

                                  مزايده شماره‌ي 1/ 97

 

 دانشگاه شهركرد به استناد ماده 44  آيين نامه‌ي مالي و معاملاتي خود در نظر دارد چهار دستگاه خودرو با مشخصات جدول ذیل را ازطريق برگزاری مزايده عمومي، طبق شرایط مندرج در اسناد مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

 

رديف

نوع وسيله نقليه دولتي

شماره پلاك/  انتظامي

مدل- سال ساخت

 

پژو

ایران71/ 11الف163

1383

  1.  

پیکان

ایران71/ 11الف584

1383

  1.  

پیکان

ایران71/ 11الف583

1383

  1.  

پیکان

71ایران/ 11الف146

1383

 

 

ـ موضوع مزايده :  « فروش خودرو سواری مدل 1383 »

ـ زمان بازديد: روز چهارشنبه  مورخ15 / 12/ 97 از ساعت 9  صبح  الي 12 ظهر همان روز.

ـ محل بازديد: اداره‌ي نقليه دانشگاه شهركرد.

ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزايده : شركت كننده بايد ميزان 10 درصد قيمت پيشنهادي براي هر خودرو را به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده یا واریز وجه نقد( حساب دريافت و پرداخت سپرده شماره‌ي 2814080148) بنام دانشگاه شهركرد ارائه  نمايد، و اصل ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده و یا فيش واريز‌ي( بنام پيشنهاد دهنده قيمت) را به اداره حقوقی تحویل نمايد.

متقاضيان واجد شرايط مزايده ميتوانند با مراجعه به سایت اینترنتیwww.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مزايده اقدام ودر ادامه طبق شرایط تعیین شده،  مدارک و پیشنهادات خود را تهیه وتحویل نمایند.

ـ  شركت كاركنان  و اعضای هیات علمی ممنوع  است.

ـ  دانشگاه در رد يا قبول كليه يا هريك از پيشنهادها مختار است .

 ـ  هزينه آگهي و هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.  

ـ  صرف شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد ،ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي مؤسسه نمي نمايد.

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود .

بدین وسیله اعلام می نماید کلیه مراحل برگزاری مزايده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزايده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.

اسناد مزايده از تاریخ05/ 12/ 97 ساعت 9  صبح روز یک شنبه الی ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ 07/ 12/ 97   بر روی سامانه تدارکات دولت ( ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  قابل دریافت خواهد بود.

ـ آخرین مهلت قبول پیشنهادها: ساعت 16 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 18/ 12/ 97

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها : روز یک شنبه تاریخ 19/ 12/ 97  ساعت10صبح ، در محل دفتر معاونت اداري ومالي و مدیریت منابع دانشگاه .

تصريح اين نكته لازم است كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي كند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كند.

مزایده گران علاوه بر بارگذاری تصویر ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده یا فیش واریزی در سامانه تدارکات لازم است اصل ضمانت نامه مذکور یا چک تضمین شده را داخل پاکت دربسته و لاک و مهر شده با به همراه داشتن مهر شرکت ( برای اشخاص حقوقی) و نامه نمایندگی حداکثرتا ساعت 16 بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 18/ 12/ 97 به دانشگاه شهرکرد به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان مديريت-حوزه معاونت اداري و مالي ومديريت منابع - اداره امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحویل دادن آن رسید دریافت نمایند.

 

 

  • هزينه چاپ و انتشار آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

 

                   اداره‌ي امور حقوقي و قراردادهاي دانشگاه شهرکرد

           

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است