پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٤١٥٠
 

اطلاعیه اول دفتر استعدادهای درخشان - فراخوان و فرم های مربوط به پذیرش دانشجویان ممتاز درمقطع دکتری تخصصی (Phd ) بدون آزمون برای سال 99-98

کد اطلاعیه: ٧٢٨٧
تاریخ انتشار: ٣١ فروردین ١٣٩٨ ساعت ١١:٥٢

 

بر اساس آئين نامه استعدادهاي درخشان به شماره 67272/21مورخ 93/4/18  و اصلاحيه 237200/21 مورخ 93/12/16 و ساير ابلاغيه هاي اصلاحي و شيوه نامه مصوب دانشگاه

 

به اطلاع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي( از دانشگاه شهركرد و نيز ساير دانشگاهها ) كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري ( Ph.D ) رشته هاي تحصيلي مندرج درانتهاي اين اطلاعيه براي نيمسال اول    99-98 باشند ، مي رساند ضمن مطالعه دقيق موارد ذيل ورعايت آنها ، نسبت به تكميل مدارك لازم  و ارسال پستي آنها و يا تحويل مستقيم به كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد ( خانم طاهری ) ، اقدام نمايند . فقط  مدارك كاملي كه تا تاريخ 98/2/25 دريافت شوند قابل بررسي خواهند بود و پس از آن امكان  بررسي درخواست متقاضيان وجود نخواهد داشت .   

*  فرم درخواست پذيرش ثبت نام و فرم گواهي وضعيت تحصيلي نيز ضميمه اين اطلاعيه و قا بل دانلود  مي باشد .                                                             

 

علاوه براين، توجه بر موارد زير ضروري و مهم است :

 1-  احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصيل

 2-  رشته تحصيلي مورد تقاضا با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده ( به تشخيص گروه آموزشي مربوطه) و در فهرست رشته هاي آزمون دكتري سال تحصيلي جاري دانشگاه ( مندرج در اين اطلاعيه ) باشد.

3- دانشجويان نيمسال آخر كارشناسي ارشد و يا نيمسال آخر دكتري حرفه اي دانشگاهها نيز كه تا 98/6/31 از پايان نامه خود دفاع نمايند، به شرط برخورداري از شرايط الزامي جداول امتيازات، مي توانند ثبت نام نمايند.

4-  زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد حداكثر 2سال باشد ( فقط دانش آموختگان نیمسال دوم 96-95 و بعد از آن،مجاز به شرکت در این پذیرش و ارسال مدارک می باشند).

5-  لازم به ذکر است از دانش آموختگان کارشاسی ارشد با شيوه آموزش محور و نيز دانشگاههای پیام نور ، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگيان ، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند،امكان عودت مدارك و وجه وجود نخواهد داشت    ( اين گروه مي توانند براي مؤسسات آموزشي غير دولتي و در مجموعه هاي فوق الذكر و مشابه اقدام نمايند ).

6-  پرونده داوطلباني كه شرايط لازم اوليه را دارا باشند، جهت اعلام نظر تخصصي گروه آموزشي به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد. واجدين شرايط اعلامي دانشكده،از طريق وب سايت دانشگاه ( يا به صورت تلفني و یا پیامک) جهت مصاحبه تخصصي دعوت خواهند شد. دعوت شدگان در صورتي كه مدارك و امتيازات علمي و پژوهشي اضافي تا زمان مصاحبه نيز بدست آورند،حتما موضوع را در اسرع وقت به شماره همراه 0937 274 1890 ) ( پيامك نمايند و مستندات مذكور رابراي ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند.

*زمان انجام مصاحبه به صورت همزمان با مصاحبه شرکت کنندگان مربوط به آزمون کتبی خواهد بود.

7-  به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مهلت مقرر، ترتيب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

 

توجه:براي اطلاع ومطالعه دقيق آئين نامه هاي پذيرش دكتري بدون آزمون و اصلاحيه ها به سايت سازمان سنجش رجوع شود.

شرايط علمي ، آموزشي و تحصيلي داوطلبان :

 

8- داشتن حداقل معدل كل بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي)  و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل:

الف) رشته هاي كارشناسي ارشد بازير گروه رشته هاي علوم انساني و هنر در آزمون سراسري، به ميزان حداقل ۱۷ در كارشناسي ارشد و حداقل ۱۶ در دوره كارشناسي.

ب ) رشته هاي كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي) بازير گروه هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك در آزمون سراسري، به ميزان حداقل5/16كارشناسي ارشد و حداقل ۱۵ در دوره كارشناسي.

9- كسب حداقل 60 امتياز از مجموع جداول فعاليت هاي آموزشي پژوهشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيين نامه وزارتي ( حد نصاب مبناي آئين نامه وزارتي 60 از 100 تعيين شده است ).

 * تبصره مهم: كسب حداقل 7 امتياز از  رديف (1-1) جداول امتيازات پژوهشي مربوط به مقالات كامل علمي – پژوهشي   ( داخلي و يا خارجي با نمايه معتبر ISI   يا ISC  داراي IF  ) مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي الزامي است. ( لذا ارائه گواهي چاپ و يا گواهي پذيرش معتبر براي چاپ (بدون قيد و شرط) در مدارك ارسالي ضروري بوده و موارد از نوع تحت داوري و ... به هيچوجه بررسي نخواهد شد ).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه ، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد يا استادان راهنما و مشاور باشد.

*  كسب حداقل 60 امتياز از مجموع جداول  امتيازات، براي مراحل بعدي ارزيابي الزامي خواهد بود.

 * ملاك تعيين اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل امتيازات از جداول 2،1و3 ارزشيابي است و در شرايطي كه امتياز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتياز رديف (1) از جدول امتيازات پژوهشي تعيين مي شود.

 10- به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بيش از 5 نيمسال تحصيلي ، دكتري حرفه اي با بيش از 13 نيمسال تحصيلي و كارشناسي با بيش از 8 نيمسال تحصيلي، از رديف هاي 8 و 9 جدول ( امتيازات آموزشي ) امتيازي تعلق نمي گيرد. اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتيازات هستند.

 

مدارك لازم :

1 – تكميل فرم درخواست ( ضميمه اين اطلاعيه و قابل دانلود) با دقت كامل ،تاكيد مي شود كه فرم هاي ناقص ، مخدوش و غير مستند بررسي نخواهد شد.

2 – تكميل فرم گواهي وضعيت تحصيلي كارشناسي ارشد(ضمیمه این اطلاعیه و قابل دانلود) و يا گواهي های معتبر دیگر  از دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد و نیز دوره کارشناسی که دربردارنده مفاد علمی آموزشی فرم فوق الذکر باشند.

3 – مستندات كافي و رسمي مربوط به بند هاي فوق الاشاره در خصوص شرايط و ضوابط ضروري ( آموزشي ، پژوهشي )

4-  معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجوي (براي دانشجويان المپيادي) و معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ( براي برگزيدگان جشنواره ها)

 

5- تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي  ISI ، ISC  كه داراي پذيرش قطعي و یا چاپ شده باشند . (در صورت انتشار مقاله، تصوير جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب که مورد ادعای متقاضی هستند.

 6– يك قطعه عكس پشت نويسي شده الصاق شده بر روي فرم تقاضا ، همراه با تصويرصفحه اول شناسنامه و كارت ملي                            

7 – ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائيد دانشگاه و درصورتی که دانشگاه تائيد ننماید، متقاضي شخصا صحت نمرات را امضاء و تعهد نمايد.  )

8 – تصوير چكيده پايان نامه كارشناسي ارشد و گواهي مستند نمره آزمون زبان انگليسي استاندارد ( الزامي نيست اما  در صورت برخورداري ار آن، مطابق جدول ارزيابي وزارتي امتياز دارد ).

8 – اصل رسيد بانكي به مبلغ800000   ريال ( 8۰ هزار تومان ) به حساب شماره 7871915028 بانك تجارت شعبه دانشگاه شهركرد به نام تمركز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهركرد .

توجه فرمائيد :

*دانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئين نامه ها و شيوه نامه مصوب دانشگاه،از اختيار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد. همچنين مدارك و هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

* تحصيل پذيرفته شدگان از طريق اين دستورالعمل به صورت رايگان و تابع مقررات و ضوابط تحصيل دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه است.

 

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارك :

شهركرد – كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد– حوزه معاونت آموزشي– دفتراستعدادهاي د رخشان

 

*حتماً بر روي پاكت: نام متقاضي، رشته مورد درخواست دكتري، تلفن همراه قطعي و در دسترس و جمله « پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري » نوشته شود.

 

( متقاضي محترم : هر گونه اطلاع رساني از سوي دانشگاه ،توسط درج اطلاعيه در وب سايت دانشگاه     ) www.sku.ac.ir   )يا بصورت تماس تلفني و يا ارسال پيامك به تلفن همراه متقاضي انجام خواهد شد . در صورت ضرورت برای طرح سوالات خود فقط از طريق ارسال پيامك به شماره  09372741890  با نوشتن نام متقاضی ، رشته ، اشاره به مقطع دكتري و پرسش مورد نظر اقدام شود . از تماس تلفني و مراجعه جداً خودداري نمائيد -  با تشكر )

 

*** لطفاً فرم ثبت نام و فرم گواهي وضعيت تحصيلي را از همين بخش سايت دانلود نمائيد. ***

 

 

                           

 

 

فهرست  رشته وگرايش هاي دكتري ( PhD ) دانشگاه شهركرد براي پذيرش بدون آزمون ورودي

بر اساس آئين نامه و ضوابط استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 99- 98 ، ( 37 رشته وگرايش )

ردیف

رشته

گرایش

1

آموزش زبان انگلیسی

---

2

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

---

3

بهداشت مواد غذایی (دانشكده دامپزشكي)

---

4

بهداشت وبیماری های پرندگان (دامپزشكي)

---

5

بیماری های داخلی دام های بزرگ

---

6

بهداشت و بيماري هاي آبزيان (دامپزشكي)

---

7

مامایی وبیماری های تولید مثل دام

---

8

علوم و مهندسی آبخیزداري

حفاظت آب وخاک

9

علوم و مهندسی مرتع

---

10

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت جنگل

11

بیو تکنولوژی کشاورزی

---

12

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

13

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

14

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

---

15

علوم ومهندسی آب

منابع آب

16

علوم ومهندسی آب

آبیاری وزهکشی

17

علوم دامی

تغذیه دام

18

علوم دامی

تغذیه طیور

19

مدیریت منابع خاک

فیزیک وحفاظت خاک

20

مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک

شیمی ،حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه

21

مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک

بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک

22

علوم ومهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی

23

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشینهای کشاورزی

24

مهندسی مکانیک بیوسیستم

انرزی های تجدیدپذیر

25

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فناوری پس از برداشت

26

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

27

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

28

مهندسی برق

قدرت

29

فیزیک

فیزیک ماده چگال

30

ریاضی کاربردی

---

31

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

32

بیوشیمی

---

33

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

---

34

شیمی

شیمی تجزیه

35

علوم زمین

پترولوژی

36

فیزیولوژی ورزشی

---

37

زبان وادبیات فارسی

---

38

زبان وادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

 

 

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری بر اساس آئين نامه وزارتي و اصلاحيه هاي آن

 

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ( جمع 40 امتياز )

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزيابي دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

1

مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)مرتبط با پایان نامه

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی(خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7

 امتیاز

 

 

 

40 امتیاز

 

 

- هرمقاله تا 7 امتیاز

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

- برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6 امتیاز

هر مقاله تا 3 امتیاز

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر( داخلی یا خارجی)

-

4 امتیاز

هر مقاله خارجی تا 2 و هرمقاله داخلی 1 امتیاز

 

4

تألبف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4 امتیاز

-

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

حداقل لازم و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

7

40

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی ( جمع 30 امتياز )

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزيابي دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

6 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

8

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

3 امتیاز

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

 

9

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

 

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره  4 آئين نامه وزارتي

 

 

جمع

30

 

 

 

           * رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند،  از امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند مي شوند.

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه (حداکثر30 امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3 امتیاز

 

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3 امتیاز

 

17

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه              

15 امتیاز

 

 

جمع

30

 

 

*** لطفاً فرم ثبت نام و فرم گواهي وضعيت تحصيلي را از همين بخش سايت دانلود نمائيد. ***را از همين بخش سايت دانلود نمائيد. ***

(دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است