شنبه ٤ خرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٢١٦
 

آگهی فراخوان عمومی مناقصه «خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبزدانشگاه شهرکرد در سال 98»

کد اطلاعیه: ٧٢٩٣
تاریخ انتشار: ١٦ اردیبهشت ١٣٩٨ ساعت ٨:١٥

 آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي دانشگاه شهركرد با ارزیابی کیفی

 

 

 دانشگاه شهركرد در نظر دارد فعاليت خدماتي ذيل را ازطريق برگزاري مناقصه‌ي عمومي با ارزیابی کیفی، طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد:

ـ موضوع مناقصه: « خدمات حفاظت،نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه شهرکرد در سال 98»

ـ محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات هزینه ای دانشگاه .

ـ زمان و مدت قرارداد: ازتاريخ شروع موضوع قرارداد به مدت یازده ماه شمسی

ـ مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه : مبلغ400،000،000(چهارصد میلیون) ريال، بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي و يا چک تضمين شده‌ي بانكي در وجه دانشگاه شهركرد.

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود .

 متقاضيان واجد شرايط لازم است حداکثر تاساعت 18 مورخ 17/ 2/ 98،از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  اقدام به دریافت اسناد و مدارک نمایند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 8 صبح روز 15/ 2/ 98 می باشد. تاکید می نمایدمناقصه گران علاوه بر بارگذاری تصویرضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی لازم است اصل ضمانت نامه مذکور را داخل پاکت دربسته گذاشته و پس از مهر و موم نمودن آن با به همراه داشتن مهر شرکت و نامه نمایندگی حداکثر تا ساعت4 بعد از ظهر تاریخ 28/ 2/ 98 به دانشگاه شهرکرد به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان مديريت-حوزه معاونت اداري و مالي ومديريت منابع - اداره امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحویل دادن آن رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل انجام مناقصه از طریق سامانه فوق الذکر انجام می شود.

ـ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 15/ 2/ 98 لغایت 18 عصر روز سه شنبه17/ 2/ 98 می باشد.

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد:  ساعت4 عصر روزشنبه تاریخ28/ 2/ 98

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها : روز یکشنبه تاریخ 29/ 2/ 98ساعت 2 بعد از ظهر، در محل دفتر معاونت اداري ومالي و مدیریت منابع دانشگاه .

 تصريح اين نكته كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي كند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كند.

 

-هزينه چاپ و انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

اداره امور حقوقی دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است