چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٣٢٦
 

عملیات اجرایی تکمیل پروژه خوابگاه دانشجویی، مجموعه آموزش عالی فارسان

کد اطلاعیه: ٧٢٩٨
تاریخ انتشار: ٠٥ خرداد ١٣٩٨ ساعت ٩:٥١

 

 

 

 

آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی دانشگاه شهركرد

دانشگاه شهركرد در نظر دارد پروژه‌‌ي عمراني طبق جدول ذیل را ازطريق برگزاری مناقصه‌ي عمومي با ارزیابی کیفی، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

رديف

شماره مناقصه

عنوان پروژه

متراژ پروژه

مبلغ برآورد پروژه (ريال)

محل تأمين اعتبار

مدت اجراي پروژه

رتبه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

1

3/ 98

عملیات اجرایی تکمیل پروژه خوابگاه دانشجویی مجموعه آموزش عالی فارسان

پروژه داراي 4000 متر مربع زیر بناء  همراه با توسعه بناهاي پيش بيني شده می باشد که تمامي كارها بجز تجهيزات موتورخانه و خريد و نصب رادياتور ها به مناقصه گذاشته مي شود.

 

34،260،990،698

 پروژها و طرحهای عمرانی

12 ماه

مناقصه گران مي بايست حداقل رتبه 4 ابنيه و 5 تأسيسات را اخذ كرده باشند

3،000،000،000

 

 

ـ نوع تضمین شرکت در مناقصه : بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه شهركرد .

ـ مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود .

بدین وسیله اعلام می نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اسناد مناقصه ازروز شنبه  مورخ 4/ 3/ 98 ساعت 8 صبح الی 18 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 7/ 3/ 98  بر روی سامانه تدارکات دولت ( ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  قابل دریافت خواهد بود.

ـ آخرین مهلت قبول پیشنهادها: ساعت 15 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 18/ 3/ 98

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها : روزدوشنبه 20/ 3/ 98 ساعت30/ 9صبح ، در محل دفتر معاونت اداري ومالي و مدیریت منابع دانشگاه .

. تاکید می نمایدمناقصه گران علاوه بر بارگذاری تصویرضمانت نامه شرکت در مناقصه و اسناد پاکت ب در سامانه تدارکات الکترونیکی لازم است پاکت الف و ب( اصل ضمانت نامه مذکور واسناد پاکت ب راا جداگانه در پاکت دربسته گذاشته و پس از مهر و موم نمودن آن با به همراه داشتن مهر شرکت و نامه نمایندگی حداکثر تا ساعت30/ 9  صبح روزیکشنبه مورخ 19/ 2/ 98 به دانشگاه شهرکرد به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان مديريت-حوزه معاونت اداري و مالي ومديريت منابع - اداره امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحویل دادن آن رسید دریافت نمایند.

 تصريح اين نكته كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي كند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد كند.

-هزينه چاپ و انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد که قبل از عقد قرارداد می بایستی به شماره حساب 2814080164 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به نام دریافت و پرداخت سایر منابع جاری واریز و فیش مربوطه را به امور مالی دانشگاه ارائه نمایند.

 

 

مديريت امور اداري دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است