پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
ابراهیم اسدی خشوئی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
asadi-eb@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebasadi
اعضای هیئت علمی گروه
بهنام احمدی پور جونقانی
استادیار گروه علوم دامی
https://www.sku.ac.ir/~ahmadipour
ابراهیم اسدی خشوئی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
asadi-eb@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebasadi
محمدرضا اکبری
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
mrakbari5@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Akbari
نصراله پیرانی
دانشیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pirany
فریبرز خواجعلی
استاد تمام گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khajali
سعید کریمی دهکردی
گروه علوم دامی
038-32320014
https://www.sku.ac.ir/~SKarimi
علی محرری
استاد تمام گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~moharreri
حسین مهربان
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Mehraban
نصراله ولی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~vali




کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است