چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨

اخبار گروه
مدیر گروه
حمید رضا ریاحی بختیاری
استادیار گروه علوم جنگل
hriyahi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~riahi
اعضای هیئت علمی گروه
محسن بهمنی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
علی جعفری
دانشیار گروه علوم جنگل
32324423
jafari.ali@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ajafari
حمید رضا ریاحی بختیاری
استادیار گروه علوم جنگل
hriyahi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~riahi
علی سلطانی
دانشیار گروه علوم جنگل
32324423 - 038
ali.soltani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~soltani
مژگان عباسی
استادیار گروه علوم جنگل
03834424423
https://www.sku.ac.ir/~mabbasi
صالح کهیانی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kahyani
داوود مافی غلامی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mafigholami
بیت الله محمودی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mahmoodi
نبی اله یارعلی
دانشیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~yarali
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است