سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)٠٣٧٠١٠
مهندسی برق (قدرت، کنترل)٠٨١٠٩
مهندسی عمران٠٣٨٠١١
مهندسی کامپیوتر٠٠٦٢٨
مهندسی مکانیک-جامدات٢٢٤٠٨
مهندسی مکانیک-سیالات١٤٢٠٧
مهندسی مواد٠٥٦٠١١
دانشکده٣٢٥٣٥٢٦٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است