English  |   |  site Map   |   چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٦   
  معـــــــــــرفی حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع   واحــدهای فعـــــــــال در حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع   پيونـــــــــدهاي مفیــد
site Map معاونت اداری و مالی دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره­وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید. بدین منظور برنامه­های زیر مد نظر حوزه معاونت اداری و مالی می­باشند .
مدیر امور اداری
مدیر امور مالی
امور حقوقی
کمیته امور قرار دادها
هیأت اجرایی منابع انسانی