English  |   |  site Map   |   چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٦   
  معـــــــــــرفی حوزه هیات امنا   واحــدهای فعـــــــــال در حوزه هیات امنا   پيونـــــــــدهاي مفیــد
site Map اداره دانشگاهها به شیوه متمرکز پس از چندین سال نشان دادکه مؤسسات علمی و پژوهش با توجه به اهداف و ساختار خویش نیازبه عدم تمرکز دارند تا با بر خورداری از اختیارات بیشتر زمینه های استقلال دانشگاهها را فراهم سازند و با ایجاد محیطی خلاق وپویا موانع وسازوکارهای بروکراسی اداری را کنار زده و تنگ نظری های حاکم بر نظام دیوانسالاری دانشگاهها راکاهش دهند و آنها را برای مقابله با مشکلات هزاره سوم جهت تولید انبوه دانش، دیدگاههای جدید و پژوهشهای بنیادی و کاربردی آماده سازند از این رو در سال۱۳۶۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی
اعضای حقوقی و حقیقی هیأت امنا