فارسی   |     |     |   Date

Group NameGroup Major Name Level
BachelorMasterPhd
Advice and guidance
مشاوره و راهنمایی
--
Agronomy
زراعت
اگرواکولوژی
-
--
Animal Science
علوم دامی
تغذیه دام
-
--
Applied Mathematics
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی(کد-گراف-شبکه)
ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل و کنترل بهینه
-
-
--
-
Archeology
باستان شناسی
پیش از تاریخ
اسلامی
تاریخی
--
--
--
--
Basic Sciences
دکترای حرفه ای دامپزشکی
--
Biology
زیست شناسی عمومی
زیست شناسی علوم گیاهی
زیست شناسی علوم جانوری
فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی جانوری
سیستماتیک اکولوژی
بیوشیمی
--
--
--
-
--
--
-
Carpet
طراحی
بافت
رنگرزی
--
--
--
Chemistry
شیمی تجزیه
شیمی (آلی -پلیمر)
-
--
Civil Engineering
عمران
سازه های هیدرولیکی
--
--
Clinical Sciences
دکترای حرفه ای دامپزشکی
دکترای تخصصی فناوری تولید مثل دام
دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور
دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
--
--
--
--
--
Comparative Religion And Mysticism
ادیان و عرفان تطبیقی
--
Computer Engineering
مهندسی کامپیوتر
--
Computer Sciences
علوم کامپیوتر
--
Electrical Engineering-Electronic
مهندسی برق-الکترونیک
کنترل
-
--
Electrical Engineering-Power
مهندسی برق-قدرت
English
مترجمی زبان انگلیسی
--
Eslamic Law
فقه و حقوق اسلامی
--
Fishery and Environmental Science
شیلات و محیط زیست
بوم شناسی
پرورش آبزیان
--
--
--
Food Hygiene and Quality Control
دکترای حرفه ای دامپزشکی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
کارشناسی ارشد آبزیان
--
--
--
--
Genetics
ژنتیک
بیوتک
-
--
Handicrafts
طراحی
نگارگری
چوب
سفال
--
--
--
--
Horticulture
باغبانی
-
Irrigation Engineering
آبیاری و زهکشی
سازه های آبی
-
--
Islamic Sciences
Law
فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری
حقوق
--
--
--
Material Engineering
سرامیک
متالورژی
شناسایی مواد
-
--
--
Mechanic Engineering
مکانیک
تبدیل انرژی
جامدات
--
-
-
Mechanical Engineering of Biosystem
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
--
-
Pathobiology
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد باکتری شناسی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
--
--
--
Persian Language and Literature
زبان و ادبیات فارسی ادبیات داستانی
گرایش محض
گرایش مقاومت
گرایش ادبیات عرفانی
گرایش ادبیات معاصر
گرایش ادبیات محض
--
--
--
--
--
--
Physical Education And Sports Scienses
تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
اسلامی
--
-
--
--
Physics
فیزیک
فیزیک اتمی - مولوکولی
فیزیک حالت جامد
فیزیک هسته ای
--
--
-
--
Plant Breeding And Biotechnology
اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی
--
Plant Protection
بیماری شناسی گیاهی
گیاه پزشکی
--
--
Pure Mathematics
آنالیز
جبر
ریاضی محض
-
-
--
Rangeland and Watershed Management
مرتع و ابخیزداری
مرتعداری
آبخیز داری
مدیریت بیابان زدایی
پترولوژی
--
--
--
--
-
sciences of Quran and hadith
علوم قران و حدیث
--
Soil Science
مدیریت منابع خاک (خاک، محیط و منابع اراضی)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)
مدیریت منابع خاک (حفاظت و مدیریت خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (شیمی و آلودگی خاک)
مدیریت منابع خاک (فیزیک و حفاظت خاک)
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
مدیریت منابع خاک (منابع خاک و ارزیابی اراضی)
ارزیابی اراضی و پدومتری
علوم و مهندسی خاک
--
--
--
--
-
--
--
--
--
--
--
علوم جنگل
علوم جنگل
جنگلداری
--
-
Main Page Supreme Leader President Contact Us Site Map Phone Book Useful Links
All rights belong to Shahrekord University
Designed By: AF Danesh