جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩


داوود مافی غلامی

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی آسیب پذیری نواحی ساحلی نسبت به مخاطرات چندگانه و در این میان، ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم های ساحلی، بویژه مانگروها
   ارزیابی اثرات ناشی از تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی بر سیستم های اجتماعی-اکولوژیک ساحلی در مقیاس های مختلف
   طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشورسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Conference
١. Mahmoudi, B., Mafi-Gholami, D. , Recreational planning in Abouzartappeh forest park in Nahavand city. , The third international and the Sixth notional conference of Tourism, Geography and Stable Environment, Hamedan, Iran.
2. Mafi-Gholami, D., Mahmoudi, B. , Efficient management of negative impacts of ecotourism using visitors’ experiences (Case Study: Hara Biosphere Reserve, Iran). , The third international and the Sixth notional conference of Tourism, Geography and Stable Environment, Hamedan, Iran.
3. Mafi-Gholami, D., Feghhi, J., Danehkar, A., Yarali, N., Investigation of rate of progression and regression of mangroves using RS and GIS (Case study: mangroves of Khamir, Hormozgan, Iran) , 3rd international conference on the Persian Gulf oceanography, Tehran, Iran.
4. Mafi Gholami, D. , Estimation of economic-recreational value of mangrove forests for sustainable management (Case study: Hara biosphere reserve, Iran) , International Conference on Future Research, Management and Economics Development. Mashhad, Iran.
5. Mafi-Gholami, D., Feghhi, J., Danehkar, A., Yarali, N., Feasibility evaluation of integrated approach in vulnerability assessment of mangrove forests , 3rd international conference on the Persian Gulf oceanography, Tehran, Iran.
6. Mafi Gholami, D, An Overview on Role of Mangrove ecosystems in Mitigating Coastal Disasters (With Special Focus on Tsunamis, Floods and Cyclones) , ICAUCAE 2016, Tehran, Iran
7. Mafi Gholami, D, Adverse effects of climate change on mangroves and requisite approaches to increase resistance of these ecosystems , 2nd International Conference & 3rd National Conference on New Technologies Application in Engineering. Mashhad, Iran.کتب و جزواتافتخارات
١. دارای رتبه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
٢. کسب رتبه اول دانش آموختگان کارشناسی ارشد جنگلداری سال 1388 دانشگاه شهرکرد
٣. کسب رتبه ممتاز در دوره دکتری جنگلداری سال 1394 از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است