دوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٥٠٦
 

مناقصه عملیات اجرایی تجهیز و اجرای دکوراسیون داخلی سالن همایش کتابخانه مرکزی و عملیات طراحی، تجهیز و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و

کد اطلاعیه: ٧١٧٦
تاریخ انتشار: ١٥ شهریور ١٣٩٦ ساعت ١٠:٥٢

 

 

.

 

 

آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي

شماره ۴/ ۹۶

 دانشگاه شهركرد در نظر دارد پروژه‌‌ي عمراني طبق جدول ذیل را ازطريق برگزاری مناقصه‌ي عمومي با ارزيابي كيفي ، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

رديف

شماره مناقصه

عنوان پروژه

مساحت پروژه

نوع پيمان

نوع سازه

محل تأمين اعتبار

مدت اجراي پروژه

رتبه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

۱

۴/ ۹۶

پروژه عمليات اجرايي تجهيز و اجراي دكوراسيون داخلي سالن همايش كتابخانه مركزي و عمليات طراحي، تجهيز و اجراي دكوراسيون داخلي ساختمان آمفي تئاتر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد

۶۵۰ متر مربع( ۳۶۰ متر مربع سالن همايش كتابخانه مركزي ۲۹۰ متر مربع سالن آمفي تئاتر دانشكده ادبيات و علوم انساني )

 

متر مربع

----

از محل اعتبارات طرح هاي عمراني دانشگاه

۴ ماه

--------

۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱

 

ـ نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه شهركرد .

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود.

_ برآورد اوليه پيمان مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ده ميليارد ريال مي باشد.

 

 متقاضيان واجد شرايط لازم است از طريق سايت اينترنتي دانشگاه شهركرد به آدرسwww.sku.ac.ir نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام، و يا به همراه تقاضانامه‌ي كتبي از سوی شرکت متقاضی، با مراجعه به آدرس: شهركرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، حوزه رياست ، ‌اداره امور حقوقي با به همراه داشتن يك عدد فلش مموري  نسبت به دریافت اسناد مناقصه بصورت رايگان اقدام ودر ادامه طبق شرایط تعیین شده، مدارک و پیشنهادات خود را تهیه وتحویل نمایند.

-به لحاظ اهميت و ماهيت منحصربه فرد كار پروژه، شركت در جلسه توجيهي شرح  اسناد مناقصه كه در روز دو شنبه  ساعت  ۳۰/ ۹  مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۶ برگزار مي شود مي‌شود اجباري مي باشد و در صورت عدم حضور مدير عامل شركت يا نماينده وي ( با معرفي‌نامه ممهور به مهر شركت ) در جلسه مذكور، اسناد شركت‌ غايب بازگشائي نشده و در مناقصه شركت داده نخواهد شد. محل برگزاري جلسه دفتر مدير محترم طرح و برنامه دانشگاه مي باشد

. اسناد مناقصه از تاريخ  ۱۹/ ۶/ ۹۶بر روي  وب سايت دانشگاه قابل دريافت خواهد بود.

ـ آخرين مهلت قبول پیشنهادها: پايان وقت اداري روز  سه شنبه مورخ ۴/ ۷/ ۹۶

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها: روزچهارشنبه ساعت ۹ صبح مورخ ۵/ ۷/ ۹۶ در محل دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه شهركرد .

ـ دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالي معاملاتي و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.

-هزينه چاپ و انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

                             

  دریافت اسناد مناقصه


                                                                                                                                                                                                       

    مديريت امور اداري دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است