سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١٦٤٠
 

آگهی فراخوان مناقصه‌ی «عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی»

کد اطلاعیه: ٧٢٠٢
تاریخ انتشار: ٢٨ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٤:٥٣

 

 

آگهی فراخوان مناقصه‌ی عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد در نظر دارد پروژه‌‌ی عمرانی طبق جدول ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی با ارزیابی کیفی، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

عنوان پروژه

متراژ پروژه

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

محل تأمین اعتبار

مدت اجرای پروژه

رتبه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1

---

عملیات تکمیل پروژه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

9000 متر مربع

135،690،784،198

 پروژها و طرحهای عمرانی

24 ماه

دارای پایه 4 در رشته ابنیه و پایه 4 در رشته تاسیسات(مکانیکی و برقی و همچنین می بایستی حد نصاب نمره ارزیابی را اخذ نمایند.

13،569،078،420

 

 

ـ نوع تضمین شرکت در مناقصه : بصورت ضمانت نامه‌ی بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شهرکرد .

ـ مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخ گشایش پاکتهای پیشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود .

 متقاضیان واجد شرایط لازم است حداکثر تا ساعت 6 عصر روز جمعه مورخ 1/ 10/ 96 ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  اقدام به دریافت اسناد و مدارک نمایند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 26/ 9/ 96  می باشد. تاکید می نمایدمناقصه گران علاوه بر بارگذاری تصویرضمانت نامه شرکت در مناقصه  و اسناد پاکت ب در سامانه تدارکات الکترونیکی لازم است پاکت الف و ب( اصل ضمانت نامه مذکور واسناد پاکت ب  را جداگانه  داخل پاکت دربسته گذاشته و پس از مهر و موم نمودن آن با به همراه داشتن مهر شرکت و نامه نمایندگی حداکثر تا ساعت4 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 12/ 10/ 96 به دانشگاه شهرکرد به آدرس: شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، ساختمان مدیریت-حوزه معاونت اداری و مالی ومدیریت منابع - اداره امور حقوقی و قراردادها مراجعه و پس از تحویل دادن آن رسید دریافت نمایند. تصریح این نکته لازم است که کلیه مراحل انجام مناقصه از طریق سامانه فوق الذکر انجام می شود.

ـ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح روزیکشنبه مورخ 26/ 9/ 96 تا  ساعت 6 عصر  روز جمعه 1/ 10/ 96 می باشد.

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد:  ساعت4 عصر روزسه شنبه مورخ 12/ 10/ 96

ـ زمان و مکان گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه تاریخ 13/ 10/ 96  ساعت 30/ 9صبح، در محل دفتر معاونت اداری ومالی و مدیریت منابع دانشگاه .

 تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کنندگان و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.

 

-هزینه چاپ و انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است