شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٩٧٠
 

آگهی مناقصه عملیات اجرایی تکمیل بخشی از پروژه خوابگاه دانشجویی مجموعه آموزش عالی فارسان - دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧٢١١
تاریخ انتشار: ١٦ بهمن ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٦

 

 

.

 

 

آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي

دانشگاه شهركرد در نظر دارد پروژه‌‌ي عمراني طبق جدول ذیل را ازطريق برگزاری مناقصه‌ي عمومي با ارزيابي كيفي ، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

رديف

عنوان پروژه

مساحت پروژه

نوع پيمان

نوع سازه

محل تأمين اعتبار

مدت اجراي پروژه

رتبه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات اجرايي تكميل بخشی از پروژه خوابگاه دانشجویی

مجموعه آموزش عالی فارسان - دانشگاه شهركرد

 

3200 متر مربع زیر بناء

متر مربع

اسکلت فلزی

از محل اعتبارات طرح هاي عمراني دانشگاه

6  ماه

حداقل 5 ابنیه(اخذ 70 از امتیاز کل در ارزیابی کیفی)

000/ 000/ 700 هفت صد میلیون ریال

 

ـ نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه شهركرد .

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود.

_ برآورد اوليه پيمان مبلغ 103/ 744/ 995/ 7 ريال ( هفت ميلياردو نهصد و نود و پنج ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و سه ريال) مي باشد .

* بدين وسيله اعلام مي نمايد كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق در گاه سامانه تداركات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و در يافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

- شركت در جلسه توجيهي به شرح اسناد مناقصه كه در روز چهارشنبه ساعت 10  مورخ 25/ 11/ 1396 در محل معاونت طرح و برنامه دانشگاه برگزار مي شود اختیاری مي باشد و عدم شركت مناقصه گران در جلسه توجيهي به معناي اطلاع كامل از كيفيت و كميت پروژه مي باشد و پس از آن ادعايي در اين خصوص پذيرفته نمي باشد.

. اسناد مناقصه از تاريخ16/ 11/ 1396 ساعت10  الي 19/ 11/ 96 ساعت 18 بر روي سامانه تداركات دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   قابل دريافت خواهد بود.

ـ آخرين مهلت قبول پیشنهادها: پايان وقت اداري (ساعت 16) روز دو شنبه مورخ 30/ 11/ 96

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها: روزشنبه ساعت 10 صبح مورخ 05/ 12/ 96 در محل دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه شهركرد .

ـ تصريح اين نكته كه صرفا شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي باشد. و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالي معاملاتي و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.

-هزينه چاپ و انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* لازم به توضيح مي باشد مناقصه گران علاوه بر بارگذاري تصوير ضمانت نامه شركت در مناقصه در سامانه تداركات، اصل ضمانت نامه مذكور را در داخل پاكت لاك و مهر شده(پاکت الف) و مدارک خواسته شده را درپاکت ب به همراه نامه نمايندگي و مهر شركت حداكثر تا ساعت 16بعد از ظهر مورخ 30/ 11/ 1396 به دانشگاه شهركرد به نشاني : شهركرد- بلوار رهبر دانشگاه شهركرد حوزه رياست- دفتر امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحويل آن رسيد دريافت نمايند.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           مديريت امور اداري دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

.

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است