پنج شنبه ٢ اسفند ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٦١١
 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧٢٣٣
تاریخ انتشار: ٠٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٣:٤٥

آگهي فراخوان مناقصه‌ي عمومي دانشگاه شهركرد

 

دانشگاه شهركرد در نظر دارد فعاليت خدماتي ذيل را ازطريق برگزاري مناقصه‌ي عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي، طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد:

ـ موضوع مناقصه: « خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهركرد در سال 97»

ـ محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاري دانشگاه .

ـ زمان و مدت قرارداد:از تاريخ 1/ 3/ 97 لغايت 31/ 2/ 98 به مدت يكسال شمسي.

ـ مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ 000/ 000/ 800/ 1(یک میلیارد و هشتصد میلیون) ريال بصورت ضمانت نامه‌ي بانكي، يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه شهركرد.

ـ مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد سه ماه خواهد بود.

* بدين وسيله اعلام مي نمايد كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق در گاه سامانه تداركات دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و در يافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

-اسناد مناقصه از تاريخ 9/ 2/ 97 ساعت 9 صبح الي13/ 2/ 97 ساعت 18 بعد از ظهر بر روي سامانه تداركات دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   قابل دريافت خواهد بود.

ـ آخرين مهلت قبول پیشنهادها: پايان وقت اداري (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 24/ 2/ 97

ـ زمان و مکان گشايش پيشنهادها: روزسه شنبه ساعت 9 صبح مورخ 25/ 2/ 97 در محل دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه شهركرد .

ـ تصريح اين نكته كه صرفا شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ، ايجاد حق براي شركت كنندگان و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي باشد. و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالي معاملاتي و با عنايت به صرفه و صلاح دانشگاه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.

-هزينه چاپ و انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* لازم به توضيح مي باشد مناقصه گران علاوه بر بارگذاري تصوير ضمانت نامه شركت در مناقصه و پاکت ب در سامانه تداركات لازم است اصل ضمانت نامه مذكور(پاکت الف) و پاکت ب را در داخل پاكت لاك و مهر شده به همراه نامه نمايندگي و مهر شركت حداكثر تا ساعت 16بعد از ظهر مورخ 24/ 2/ 97 به دانشگاه شهركرد به نشاني : شهركرد- بلوار رهبر دانشگاه شهركرد حوزه رياست- دفتر امور حقوقي و قراردادها مراجعه و پس از تحويل آن رسيد دريافت نمايند.

.

 

 

مديريت امور اداري دانشگاه شهركرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است