دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


 

 آزمایشگاه های گروه زیست شناسی 

  1. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
  2. آزمایشگاه جانورشناسی- بافت شناسی
  3. آزمایشگاه بیوشیمی
  4. آزمایشگاه علوم گیاهی

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 

  • انجام تحقیقات  کلینیکال تریال در زمینه گیاهاندارویی، داروهای ویژه انسانی و داروهای دامی از گیاهان دارویی
  • ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در زمینه (شناسایی، کنترل کیفی، تعیین هویت، نگهداری و..... رده های سلولی، میکروارگانیسمها و نمونه های گیاهی)
  • ارائه نمونه های زیستی( رده های سلولی، میکروارگانیسم ها، نمونه های گیاهی، اسانس و عصاره و ... )
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است