دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد آبزیان
کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- آموزش محور
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است