سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روان شناسی رشد1 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
آمار در علوم رفتاری2(استنباطی) مشاوره و راهنمایی120
روانشناسی تربیتی مشاوره و راهنمایی130
روش تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
روانشناسی اجتماعی منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
روشها وفنون راهنمایی و مشاوره محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
نظریه های مشاوره 1(تحلیلی و انسان گرایی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
زبان تخصصی 2 مسعود رحیمی دومکانیمشاوره و راهنمایی120
مشاوره تحصیلی محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
خانواده در ایران واسلام علیرضا خواجه گیرمشاوره و راهنمایی120
روانشناسی کودکان با نیاز های خاص منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
مسائل نوجوانان و جوانان مشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی روانی2 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
بازی درمانی مشاوره و راهنمایی111

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است