سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١



نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روانشناسی عمومی منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی130
مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی مشاوره و راهنمایی111
نظریه های مشاوره 2(رفتاری-شناختی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
زبان تخصصی 1 مشاوره و راهنمایی120
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مشاوره شغلی محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
کاربرد آزمونهای شخصیت و رغبت محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مددکاری اجتماعی مشاوره و راهنمایی121
مشاوره خانواده مشاوره و راهنمایی121
مبانی راهنمایی و مشاوره مشاوره و راهنمایی130
روش ها و فنون تدریس مشاوره و راهنمایی120
روانشناسی رشد 2 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
روانشناسی شخصیت مشاوره و راهنمایی130
آسیب شناسی روانی1 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
تمرین عملی1(مشاوره تحصیلی و شغلی) مشاوره و راهنمایی102
برنامه ریزی تحصیلی و روشهای مطالعه منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120

















کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است