سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روانشناسی عمومی مشاوره و راهنمایی130
روانشناسی تربیتی مشاوره و راهنمایی130
مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی مشاوره و راهنمایی111
نظریه های مشاوره 2(رفتاری-شناختی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مشاوره شغلی مشاوره و راهنمایی121
کاربرد آزمونهای شخصیت و رغبت محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مددکاری اجتماعی مشاوره و راهنمایی121
مشاوره گروهی محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مبانی راهنمایی و مشاوره مشاوره و راهنمایی130
روش ها و فنون تدریس مشاوره و راهنمایی120
روانشناسی رشد 2 مشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی روانی1 محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
مشاوره کودک مشاوره و راهنمایی120
مشاوره سالمندان مشاوره و راهنمایی120
مشاوره توانبخشی مشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی خانواده مشاوره و راهنمایی111
تمرین عملی1(مشاوره تحصیلی و شغلی) مشاوره و راهنمایی102
تمرین عملی1(مشاوره تحصیلی و شغلی) مشاوره و راهنمایی202
تمرین عملی2(مشاوره فردی-گروهی وخانواده) مشاوره و راهنمایی102
پروژه تحقیقاتی محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی102
پروژه تحقیقاتی مشاوره و راهنمایی202
کلیات روانپزشکی مشاوره و راهنمایی120
برنامه ریزی تحصیلی و روشهای مطالعه مشاوره و راهنمایی120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است