سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تمرین عملی2(مشاوره فردی-گروهی وخانواده) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است