سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روان شناسی رشد1 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
آمار در علوم رفتاری2(استنباطی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
روش تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری مشاوره و راهنمایی121
روانشناسی اجتماعی منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
روشها وفنون راهنمایی و مشاوره محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
نظریه های مشاوره 1(تحلیلی و انسان گرایی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
زبان تخصصی 2 جواد عالی پورمشاوره و راهنمایی120
زبان تخصصی 2 جواد عالی پورمشاوره و راهنمایی220
مشاوره تحصیلی مشاوره و راهنمایی121
روش های تغییر و اصلاح رفتار مشاوره و راهنمایی121
مشاوره خانواده مشاوره و راهنمایی121
روانشناسی شخصیت مشاوره و راهنمایی130
خانواده در ایران واسلام علیرضا خواجه گیرمشاوره و راهنمایی120
روانشناسی کودکان با نیاز های خاص منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
مسائل نوجوانان و جوانان مشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی روانی2 مشاوره و راهنمایی120
مشاوره کودک مشاوره و راهنمایی120
مشاوره اعتیاد مشاوره و راهنمایی120
مشاوره سازمانی مشاوره و راهنمایی120
اختلالات یادگیری مشاوره و راهنمایی111
پروژه تحقیقاتی منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی202
انسان از دیدگاه اسلام امراله معینمشاوره و راهنمایی120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است