سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
حقوق خانواده مشاوره و راهنمایی120
روانشناسی تربیتی مشاوره و راهنمایی130
نظریه های مشاوره 2(رفتاری-شناختی) محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی120
زبان تخصصی 1 مشاوره و راهنمایی120
کاربرد آزمونهای هوش و استعداد محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مشاوره شغلی مشاوره و راهنمایی121
کاربرد آزمونهای شخصیت و رغبت محمد ربیعیمشاوره و راهنمایی121
مددکاری اجتماعی مشاوره و راهنمایی121
مشاوره گروهی مشاوره و راهنمایی121
روش ها و فنون تدریس مشاوره و راهنمایی120
روانشناسی رشد 2 منیژه کاوه قهفرخیمشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی روانی1 مشاوره و راهنمایی120
مشاوره سالمندان مشاوره و راهنمایی120
مشاوره توانبخشی مشاوره و راهنمایی120
آسیب شناسی خانواده مشاوره و راهنمایی111
تمرین عملی1(مشاوره تحصیلی و شغلی) مشاوره و راهنمایی102
تمرین عملی2(مشاوره فردی-گروهی وخانواده) مشاوره و راهنمایی102
کلیات روانپزشکی مشاوره و راهنمایی120
بازی درمانی مشاوره و راهنمایی111
مبانی جامعه شناسی مشاوره و راهنمایی120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است