نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

حسین منصوری-->100 درصد محمد غلامی بابادگانی-->100 درصد حسن شاهقلیان-->100 درصد حمید شایان پور-->100 درصد مهدی دهقانی-->100 درصد ندا آهنجیده-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 109 علوم **دوشنبه 14:00-15:00 در 109 علوم **چهارشنبه 10:00-11:00 در 109 علوم **چهارشنبه 11:00-12:00 در 109 علوم **یکشنبه 13:00-14:00 در 103 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 103 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 204 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 204 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 105 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 105 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 107 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 107 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 305 فنی**چهارشنبه 11:00-12:00 در 305 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 204 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 204 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 103 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 103 علوم**شنبه 13:00-14:00 در 106 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 106 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 101 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 101 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 103 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 103 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**چهارشنبه 17:00-18:00 در 101 علوم**چهارشنبه 18:00-19:00 در 101 علوم**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در 305 فنی**چهارشنبه 11:00-12:00 در 305 فنی**شنبه 13:00-14:00 در 101 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 101 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 103 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 103 علوم**یکشنبه 19:00-20:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 20:00-21:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 19:00-20:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 20:00-21:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است