سه شنبه ٥ مهر ١٤٠١


نام درس :

زراعت در شرایط تنشهای محیطی

شماره درس :

120131369

ترم :

نیمسال دوم 88

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 6**یکشنبه 11:00-12:00 در 6**یکشنبه 10:00-11:00 در 6**یکشنبه 11:00-12:00 در 6**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است