نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 106 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است