نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

ابوالفضل سمنانی-->100 درصد علیرضا انصاری-->100 درصد علی بیاتی اشکفتکی-->100 درصد نها افتخاری-->100 درصد مهدی دهقانی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 14:00-15:00 در 104 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 312 فنی**سه شنبه 14:00-15:00 در 312 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در 610 ابن سینا**شنبه 11:00-12:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 13:00-14:00 در 109 علوم **دوشنبه 14:00-15:00 در 109 علوم **دوشنبه 13:00-14:00 در 203 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**پنج شنبه 15:00-16:00 در 201 علوم**پنج شنبه 16:00-17:00 در 201 علوم**پنج شنبه 08:00-09:00 در 302 فنی**پنج شنبه 09:00-10:00 در 302 فنی**شنبه 15:00-16:00 در 201 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 201 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 203 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 203 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است