نام درس :

آشنایی با کامپیوتر

شماره درس :

120831148

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 7**شنبه 16:00-17:00 در 7**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است