نام درس :

زراعت در شرایط تنشهای محیطی

شماره درس :

120131369

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

روح الله فتاحی نافچی-->100 درصد علی اکبر فدائی تهرانی-->100 درصد سعداله هوشمند کوچی-->100 درصد محمدرضا نوری امامزاده ئی-->100 درصد محمود رضا تدین-->100 درصد جهانگرد محمدی-->100 درصد علی عباسی سورکی-->100 درصد علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 8**سه شنبه 11:00-12:00 در 8**سه شنبه 10:00-11:00 در 8**سه شنبه 11:00-12:00 در 8**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در 8**شنبه 16:00-17:00 در 8**شنبه 08:00-09:00 در 2**شنبه 09:00-10:00 در 2**یکشنبه 15:00-16:00 در 2**یکشنبه 15:00-16:00 در 7**شنبه 15:00-16:00 در کلاس 805 **شنبه 16:00-17:00 در کلاس 805 **شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در 2**یکشنبه 11:00-12:00 در 2**شنبه 10:00-11:00 در 2**شنبه 11:00-12:00 در 2**سه شنبه 15:00-16:00 در 2**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه بیماری شناسی گیاه**یکشنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه بیماری شناسی گیاه**یکشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**یکشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**شنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**پنج شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در 8**دوشنبه 09:00-10:00 در 8**سه شنبه 15:00-16:00 در 8**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در 4**دوشنبه 14:00-15:00 در 4**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است