سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣


نام درس :

زراعت در شرایط تنشهای محیطی

شماره درس :

120131369

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمدرضا نوری امامزاده ئی-->100 درصد علی عباسی سورکی-->100 درصد علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 16:00-17:00 در آزمایشکاه زراعت**چهارشنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**چهارشنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**چهارشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**چهارشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 15:00-16:00 در 4**سه شنبه 16:00-17:00 در 4**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است