نام درس :

زراعت در شرایط تنشهای محیطی

شماره درس :

120131369

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است