نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال اول 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

پرتو روشندل-->70 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 7**سه شنبه 13:00-14:00 در هرباریوم**سه شنبه 14:00-15:00 در هرباریوم**شنبه 10:00-11:00 در 7**سه شنبه 13:00-14:00 در هرباریوم**سه شنبه 14:00-15:00 در هرباریوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است