نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 09:00-10:00 در 5**شنبه 13:00-14:00 در آزمایشکاه زراعت**شنبه 14:00-15:00 در آزمایشکاه زراعت**شنبه 15:00-16:00 در آزمایشکاه زراعت**شنبه 16:00-17:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است