نام درس :

زراعت گیاهان صنعتی

شماره درس :

120131357

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 10:00-11:00 در 6**چهارشنبه 11:00-12:00 در 6**چهارشنبه 10:00-11:00 در 6**چهارشنبه 11:00-12:00 در 6**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است