نام درس :

زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای

شماره درس :

120131367

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 14**شنبه 14:00-15:00 در 14**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است