نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 85

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**







کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است