نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی عباسی سورکی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 8**دوشنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**دوشنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است