نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی عباسی سورکی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 8**دوشنبه 10:00-11:00 در آزمایشکاه زراعت**دوشنبه 11:00-12:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است