نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال دوم 87

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

مجید شریفی تهرانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است