نام درس :

اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان

شماره درس :

120141242

ترم :

نیمسال دوم 87

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است