یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیولوژی گیاهان زراعی علی سلطانیزراعت 121
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای حسن شاهقلیانزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی زراعت 120
اصول زراعت زراعت 130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است