یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 211
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها علی تدینزراعت 130
زراعت تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
زراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی سعداله هوشمند کوچیزراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی سعداله هوشمند کوچیزراعت 230
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 121
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 221
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 321
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 421
شیمی عمومی ابوالفضل سمنانی
علیرضا انصاری
رضا طاهری
ندا آهنجیده
محمد رضا احمدی دارانی
حسن شاهقلیان
غلامرضا رضائی زاده
محمدرضا ریسمانچیان
حمید شایان پور
مریم شمس
رضا خوش سیر قاضیانی
محمد غلامی بابادگانی
محمد شفیع دهاقین
حسین منصوری
مهدی دهقانی
مریم زنگی آبادی
11120
شیمی عمومی 86b2150b-031d-471b-a3a4-4a6aabcb424d' 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 2d0d2862-258c-48e6-b401-5365c3301bf5' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' 698962f3-97e9-41db-86ab-b23120d8c4f9' f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 11220
شیمی عمومی 2d0d2862-258c-48e6-b401-5365c3301bf5' 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 11320
تشریح و رده بندی گیاهی 11212
شیمی عمومی 11420
تشریح و رده بندی گیاهی 11112

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است