دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت علی تدینزراعت 230
اصول زراعت علی تدینزراعت 330
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
عملیات زراعی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
علی تدین
زراعت 104
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 221
پروژه علی عباسی سورکیزراعت 1402
پروژه سعداله هوشمند کوچیزراعت 102
رابطه آب و خاک و گیاه عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 121
رابطه آب و خاک و گیاه مهدی نادری خوراسگانیزراعت 321
آشنایی با کامپیوتر زراعت 120
آشنایی با کامپیوتر زراعت 220
شیمی عمومی حشمت الله صمیمی شلمزاریزراعت 320
شیمی عمومی مریم شمس
حسین منصوری
راضیه اسکندری
محمد رضا احمدی دارانی
علیرضا انصاری
محمد غلامی بابادگانی
جواد علیدوستی
حسن شاهقلیان
مصطفی کرباسیون
محمدرضا ریسمانچیان
11120
شیمی عمومی 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' 27de40a7-c475-4032-be10-d164c79a6246' b92141dc-6bb9-4b4d-8b3c-d28d6ee7ab62' e368353b-d8f3-42e0-b371-eee6af41bd2b' 11220
شیمی عمومی ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 111420
شیمی عمومی 11420
زیست شناسی 7d4776c3-e607-4c81-8f03-13e83fdc7dcf' 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 11120
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 11220
زیست شناسی 11320
اکولوژی گیاهان زراعی efcfbb59-1b7c-4a06-8f20-f06232152a88' 11130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11130
تکنولوژی بذر 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11111
مباحث نوین در زراعت 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
طراحی الگوی کشت 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است