یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 220
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 220
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 320
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدین
11120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' dfe57fb5-cda6-4693-a5f9-a9b607046975' 0fd6813e-a216-4f7d-8f9e-1d91634a5e85' 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' 11220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11320
زراعت در شرایط تنشهای محیطی f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11420
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11130
زراعت تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130
آشنایی با کامپیوتر 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است