پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 230
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 220
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی روح الله فتاحی نافچی
11120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 0fd6813e-a216-4f7d-8f9e-1d91634a5e85' 86dd3b06-0f1d-4675-b85f-94a135c6079a' e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' dfe57fb5-cda6-4693-a5f9-a9b607046975' f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی 67a33d2d-0df4-471c-87f8-1d3058f92189' e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11320
آشنایی با کامپیوتر 11120
آشنایی با کامپیوتر 11220
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11130
زراعت تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است