یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 220
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 320
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 220
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 320
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای عبدالرحمان محمدخانیزراعت 220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدین
عبدالرزاق دانش شهرکی
11120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' af097370-d611-4b7f-93e3-1286a3d6496f' 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' fa5ea0ec-f3d3-4b1e-9ead-2dbfcce2f57f' 11220
زراعت در شرایط تنشهای محیطی af097370-d611-4b7f-93e3-1286a3d6496f' 11320
شیمی عمومی 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است