دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی پرتو روشندلزراعت 112
اصول زراعت زراعت 130
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
زراعت غلات زراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
عملیات زراعی زراعت 104
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
رابطه آب و خاک و گیاه عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 121
دامپروری عمومی زراعت 121
بیوشیمی عمومی فاطمه یوسفی کوپائیزراعت 120
اصول و روش های آبیاری الهام قنبری عدیویزراعت 121
آشنایی با کامپیوتر مصطفی کرباسیونزراعت 120
اصول اصلاح نباتات محمد ربیعیزراعت 131
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی سعداله هوشمند کوچیزراعت 121
مرتعداری علی اصغر نقی پور برجزراعت 121
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها علی تدینزراعت 130
زراعت تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
مباحث نوین در زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان محمود رضا تدینزراعت 120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است