پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
زراعت
امور زراعی
زراعت
فیزیولوژی گیاهان زراعی
تکنولوژی مرتع وآبخیزداری
آگروتکنولوژی
اکولوژی گیاهان زراعی
اگرواکولوژی
علف های هرز
علوم و تکنولوژی بذری
علوم و تکنولوژی بذر
علوم و تکنولوژی بذر- آموزش محور
کشاورزی اکولوژیک
کشاورزی اکولوژیک- آموزش محور
تولید و ژنتیک گیاهی
زراعت واصلاح نباتات
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است