سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم دامی
تغذیه دام
امور دامی
تکنولوژی تولیدات دامی
علوم دامی
اصلاح نژاد دام
تغذیه طیور
مهندسی کشاورزی (علوم دامی)-آموزش محور
مهندسی تولیدات دامی
مهندسی کشاورزی (دام)
مهندسی کشاورزی (طیور)
-
---
--
-
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است